Sie sind hier: Glehner Geschichten - Dä Fooßfall an der Natt

Dä Fooßfall an der Natt

von Martha Lipgens


Dä Fooßfall an der Natt
Der Fußfall an der Natt
vor der Restaurierung 1999

Unges Vorfahre, vüer langer Zick, hant mech hee hin jesatt,
nu stonn ech hee em Schlicher Fähl, dä Fooßfall "an der Natt".
Seit ech hee stonn es vüll passeet, jekomme un jejange,
ov jood, ov schleit, wat et och woar, ech han et övversange.
Ut Steen jehaue stonn ech hee, dem Wenk un Wäer zum Trutz,
als dredde Fooßfallstation och onger Denkmalschutz.
Wenn fröher Mingesche en der Nuet un hotten Sorg un Klage,
dann koamen se be mebh vorbee, dem Herrjott dat ze saage.

De "Natt" woar damals henger mech 'ne schöne kleene Böösch,
un mezzedrenn e Wasserlooch möt Kaulquappe un Föösch.
Ein Su'emer hant de Frosch jequaakt, de Vüegel vüll jesonge,
de Kenger spillden an dem Looch un send erennjespronge,
hant Schmetterlinge, Wasserflüh un Steckfotte jefange,
un send em Wengter, wenn et kalt, och op dat Ies jejange.
Manch Liebespäärche hat sech hee oft heimlich stell jetroffe,
un manche Strööper utjerooht, wenn he Schabau jesoffe.

Dann wued et Bööschke avraseert, de "Natt" wued zoj eschmesse,
un ech stung janz alleen em Fähl, woar johrelang verjesse.
Bis eener en niing Nische dann e Krüz erenn monteert,
zinger komme de Lück vorbee un hant et stell verehrt,
stelle en Käez un Blöömcher renn, öm sech draan ze erbaue,
doch angere komme dann och wier, donnt Käez un Blöömcher klaue.
Wat ech dann doozo saage soll?: Ech reg mech net jruet op,
denn Mingesche die esuu jet donnt, die hant doch nix em Kopp.

Doch wat mech janz besongisch freut, mot mech iesch draan jewäehne,
Karfriedaach komme se wier langes möt Senge un möt Bäene.
Et Bäeste dobee ävver es, jejlööv hätt ech dat nie,
be jedemWäer, von Johr ze Johr, et wäeden immer mieh.

Nu han ech neulich mech jedeiht, wenn außer e paar Blöömcher,
och näeve mech en Bank noch stüng un e paar kleene Böömcher,
dat wüer doch schön, dann könnte Lück, die sons vorbee hee wetze,
en der Natur, möt Bleck op Jleähn, jemütlich sech ens setze.

Impressum / Kontakt ::: Home